Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Mời các bạn Download code tại: Click here

Đề bài: Nhập vào một ngày d tháng m trong năm 2017. Hỏi ngày d/m/2017 là thứ mấy biết ngày 1/1/2017 là Chủ nhật.

SoNgayTrongThang = (-1, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)
# using tuple
d=int(input("Nhập ngày: "))
m=int(input("Nhập tháng: "))

s = 0
for i in range(1, m):
    s = s + SoNgayTrongThang[i]

s = s + d - 1

a = ("Chủ nhật", "thứ Hai", "thứ Ba", "thứ Tư", "thứ Năm", "thứ Sáu", "thứ Bảy")

print("Ngày %d/%d/2017 là %s" %(d, m, a[s%7]))

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869