Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

1. Kiểu số nguyên

Kiểu dữ liệu Khoảng giá trị Kiểu dữ liệu tương đương Kích thước Diễn giải Chú ý
shortint -128 -> 127 int8 1 byte Kiểu số nguyên có dấu 8 bit  
byte 0 -> 255 uint8 1 byte Kiểu số nguyên không dấu 8 bit  
integer -32,768 -> 32,767 int16 2 byte Kiểu số nguyên có dấu 16 bit  
word 0 -> 65,535 uint16 2 byte Kiểu số nguyên không dấu16 bit  
longint -2 tỷ -> 2 tỷ int32 4 byte Kiểu số nguyên có dấu 32 bit  
longword 0 -> 4 tỷ uint32 4 byte Kiểu số nguyên không dấu 32 bit  
int64 -9 tỷ tỷ -> 9 tỷ tỷ   8 byte Kiểu số nguyên có dấu 64 bit Không sử dụng làm biến chạy trong vòng lặp for
qword 0 -> 18 tỷ tỷ uint64 8 byte Kiểu số nguyên không dấu 64 bit Không sử dụng làm biến chạy trong vòng lặp for

2. Kiểu số thực

Kiểu dữ liệu Giá trị tuyệt đối bé nhất Giá trị tuyệt đối lớn nhất Kiểu dữ liệu tương đương Kích thước Diễn giải
single 1.5E-45 3.4E+38   4 byte  
real 5.0E-324 1.7E+308 double 8 byte Trong Free Pascal: real = double. Trong đó: 
double: số thực với độ chính xác kép (độ chính xác gấp đôi)

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869