Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

# Lam viec voi mang 2 chieu

m = int(input("Nhap m = "))
n = int(input("Nhap n = "))

a = []

for i in range(0, m):
  a.append([])
  for j in range(0, n):
    x = float(input("Nhap phan tu thu a[%2d][%2d]: " % (i+1, j+1)))
    a[i].append(x)

print("Day so vua nhap la: ")
for i in range(0, m):
  for j in range(0, n):
    print("%3d " % a[i][j], end='')
  print()

"""
# Cách 2:
print("Day so vua nhap la: ")
print(a)
"""

  

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869