Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Hãy tìm kiếm và thay thế các từ "ong" thành "con ong ngoan"

Mời các bạn download tại: Click here

"""
Thay the tu "ong" thanh "con ong ngoan"
"""


def insert2(s11, index, s22):
  for i2 in range(len(s22)-1, -1, -1):
    s11.insert(index, s22[i2])


s = "ong vang lon ton den nha ong nau choi"
length = len(s)

s2 = list(s)

for x in s2:
  print(x, end='')
print()

for i in range(length - 3, -1, -1):
  if s[i:i+3] == "ong":
    del s2[i:i+3]
    insert2(s2, i, "con ong ngoan")

for x in s2:
  print(x, end='')

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869