Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Đề bài: Liệt kê các số nguyên tố trong khoảng từ 1 tới n (n <= 255). Sử dụng thuật toán Sàng số nguyên tố Eratosthenes ứng dụng với kiểu tập hợp.

Mời các bạn download tại: Click here

uses crt;
var n:integer;
  Sang: set of byte;
  //a: array [1..100] of integer;
  i, k, sqrtn: integer;
BEGIN
    CLRSCR;

    write('Nhap so n: ');readln(n); // n < 256 phan tu
    Sang:= [2..n];
    i:= 2;
    sqrtn:= trunc(sqrt(n));
    repeat
        write(i:3, ' ');
        for k:= 2 to n div i do
            Sang:= Sang - [k*i];
        i:= i+1;
        while (i <= n) and not (i in Sang) do i:= i+1;
    until i > sqrtn;

    while i <= n do
    begin
        if i in Sang then write(i:3, ' ');
        i:= i+1;
    end;
    readln;
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869