Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
  cout << min(5, 3) << endl;
  cout << max(5, 3) << endl;

  const int MAXN = 3;
  int a[MAXN] = {1, 2, 3};

  int x = 2, y = 4;
  swap(x, y);
  cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

  int i;
  int dem = 0;
//  do {
//      dem++;
//      cout << setw(3) << dem << ": ";
//      for (i=0; i<MAXN; i++)
//        cout << a[i] << "  ";
//      cout << endl;
//  }
//  while (next_permutation(a, a+MAXN) == true);

  cout << endl << endl;
  int b[MAXN] = {3, 2, 1};
  do {
      dem++;
      cout << setw(3) << dem << ": ";
      for (i=0; i<MAXN; i++)
        cout << b[i] << "  ";
      cout << endl;
  }
  while (prev_permutation(b, b+MAXN) == true);


}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869