Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Cho xâu X. Hãy thêm một số ít nhất các ký tự để xâu thu được là xâu đối xứng

Mời các bạn download tại: Click here

const fi = 'DOIXUNG.INP';
   fo = 'DOIXUNG.OUT';
   MAXN = 1000;
var X: string;
  L: array [1..MAXN, 1..MAXN] of integer;
  n: integer;
  f: text;

procedure Nhap;
begin
    assign(f, fi); reset(f);
    readln(f, X);

    n:= length(X);

    close(f);
end;

function Min(a, b: integer): integer;
begin
    Min:= a;
    if Min>b then Min:= b;

end;

procedure QHD;
var i, j, k: integer;
begin
        fillchar(L,sizeof(L),0);


        for i:= 1 to n-1 do
            if X[i] = X[i+1] then L[i, i+1]:= 0
                else L[i, i+1]:= 1;


        // k = j - i:
        // 0 <= k <= n - 1

        for k:= 2 to n-1 do
           for i:= 1 to n-k do
            begin
            j:= i + k;
            if X[i] = X[j] then
                L[i, j]:= L[i+1, j-1]
                else
                  L[i, j]:= Min(L[i+1, j]+1, L[i, j-1]+1);
            end;
end;

procedure TruyVet(i, j: integer);
begin
   if i = 0 then exit;
   if j = 0 then exit;

   if i = j-1 then
   begin
    if X[i] = X[j] then exit
        else
        begin
            writeln(f, 'Chen ki tu ', X[i], ' vao sau ki tu ', X[j], ' o vi tri ', j, ' trong xau X ban dau');
            // 'ab'
            exit;
        end;
   end;

   //i < j-1

   if X[i] = X[j] then TruyVet(i+1, j-1)
    else if L[i, j] = L[i+1, j] + 1 then
    begin
        write(L[i,j]:3);
        writeln(f, 'Chen ki tu ', X[i], ' vao sau ki tu ', X[j], ' o vi tri ', j, ' trong xau X ban dau');
        TruyVet(i+1, j);
    end
        else if L[i, j] = L[i, j-1] + 1 then
        begin
            write(L[i,j]);
            writeln(f, 'Chen ki tu ', X[j], ' vao truoc ki tu ', X[i], ' o vi tri ', i, ' trong xau X ban dau');
            TruyVet(i, j-1);
        end

end;

procedure InKQ;
var i: integer;
begin
    assign(f, fo); rewrite(f);
    writeln(f, L[1, n]);
    TruyVet(1, n);
    close(f);
end;

BEGIN
    Nhap;
    QHD;
    InKQ;
END.

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869