Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Có n lọ hoa sắp thẳng hàng và k bó hoa được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cần cắm k bó hoa trên vào n lọ sao cho hoa có số thứ tự nhỏ phải đứng trước hoa có số thứ tự lớn. Giá trị thẩm mỹ tương ứng khi cắm hoa i vào lọ thứ j là v(i,j) Hãy tìm 1 cách cắm sao cho tổng giá trị thẫm mỹ là lớn nhất. Chú ý rằng mỗi bó hoa chỉ được cắm vào 1 lọ và mỗi lọ cũng chỉ cắm được 1 bó hoa.

Mời các bạn download tại: Click here

const fi = 'LOHOA.INP';
   fo = 'LOHOA.OUT';
   MAXN = 1000;
   MAXK = 1000;
var n, k: integer;
  v: array [1..MAXK, 1..MAXN] of integer;
  L: array [1..MAXK, 1..MAXN] of integer;
  f: text;

procedure Nhap;
var i, j: integer;
begin
    assign(f, fi); reset(f);
    readln(f, n, k);
    // v[i, j] la gia tri tham my lon nhat khi cam hoa i vao lo j
    for i:= 1 to k do
        for j:= 1 to n do read(f, v[i, j]);
    close(f);
end;

function sum(i: integer): integer;
var s, t: integer;
begin
    s:= 0;
    for t:= 1 to i do
        s:= s + v[t, t];
    exit(s);
end;

function max(a, b: integer): integer;
begin
    if a > b then exit(a)
        else exit(b);
end;

procedure QHD;
var i, j, t: integer;
begin
    // Xay dung bai toan con co ban
    // Goi L[i, j] la gia tri tham my lon nhat khi xep 1..i hoa vao
    // 1..j lo
    L[1, 1]:= v[1, 1];
    for j:= 2 to n do
    begin
        L[1, j]:= -1;
        for t:= 1 to j do
            if L[1, j] < v[1, t] then
                L[1, j]:= v[1, t];
    end;

    for i:= 2 to k do
        for j:= 1 to n do
          if i = j then L[i, j]:= sum(i)
          else
          begin
            if i > j then L[i, j]:= -1
              else // i < j
                L[i, j]:= max(L[i-1, j-1] + v[i, j],
                       L[i, j-1]);
          end;
end;

procedure TruyVet(i, j: integer);
var t: integer;
begin
    if i = 1 then
    begin
        if j = 1 then
        begin
            writeln(f, 'Chon hoa 1 cam vao lo 1');
            exit;
        end;
        // j > 1
        for t:= 1 to j do
            if L[i, j] = v[1, t] then
            begin
                writeln(f, 'Chon hoa 1 cam vao lo ', t);
                exit;
            end;
    end;


    if j = 1 then exit;

    if L[i, j] = L[i-1, j-1] + v[i, j] then
    begin
        TruyVet(i-1, j-1);
        writeln(f, 'Chon hoa ', i, ' cam vao lo ', j);
    end
        else TruyVet(i, j-1);
end;

procedure InKQ;
begin
    assign(f, fo); rewrite(f);
    writeln(f, L[k, n]);
    if L[k, n] = -1 then writeln(f, 'Khong co cach cam hop ly')
        else TruyVet(k, n);
    close(f);
end;

BEGIN
    Nhap;
    QHD;
    InKQ;
END.

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869