Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn Download code tại: Click here

1. Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên gồm duy nhất một số n là số đỉnh của đồ thị.

- n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n số là ma trận trọng số của đồ thị, trong đó quy ước d[i, j] = 0 nếu không có đường đi trực tiếp từ i tới j.

2. Kết quả:

- Ghi ra chi phí ít nhất để từ đỉnh 1 qua tất cả các đỉnh khác, mỗi đỉnh đúng một lần, rồi quay trở lại đỉnh 1.

- Hiển thị chu trình.

Program HanhTrinhNguoiDiDuLich;
uses crt;
const MAXN = 20;
   oo = MAXINT;
var n: integer;
  d: array [1..MAXN, 1..MAXN] of integer;
  a, x: array [1..MAXN] of integer;
  cx: array [1..MAXN] of boolean;
  s, smin: integer;
  dmin: integer;
  dem: integer;

procedure Nhap;
var i, j: integer;
begin
    write('Nhap N = '); readln(n);
    writeln('Nhap thong tin ve chi phi duong di: ');
    dmin:= +oo;
    for i:= 1 to n do
        for j:= 1 to n do
        begin
            read(d[i, j]);
            if d[i, j] <> 0 then
                if dmin > d[i, j] then
                    dmin:= d[i, j];
        end;
end;

procedure Init;
begin
    dem:= 0;
    fillchar(cx, sizeof(cx), true);
    cx[1]:= false;
    a[1]:= 1;
    s:= 0;
    smin:= +oo;
end;

procedure Update;
var i: integer;
begin
    if s + d[a[n], 1] < smin then
    begin
        smin:= s + d[a[n], 1];
        for i:= 1 to n do x[i]:= a[i];
    end;

end;

procedure Try2(i: integer);
var j: integer;
begin
    for j:= 1 to n do
      if cx[j] = true then
        if d[a[i-1], j] <> 0 then
        begin
            a[i]:= j;
            cx[j]:= false;
            s:= s + d[a[i-1], j];
            if s + (n-i+1)*dmin <= smin then // Nhanh can voi dieu kien chat che hon
            // if s <= smin then
            begin
                if i = n then Update
                    else Try2(i+1);
            end;
            cx[j]:= true;
            s:= s - d[a[i-1], j];

        end;
end;

procedure InKQ;
var i: integer;
begin
    writeln('Chi phi di ngan nhat la: ', smin);
    writeln('Cach di la: ');
    for i:= 1 to n do write(a[i], ' -> ');
    write(1);
end;

BEGIN
    CLRSCR;
    Nhap;
    Init;
    Try2(2);
    InKQ;
    READLN;
    READLN;
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869