Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn Download code tại: Click here

1. File Input: Click here

- Dòng đầu tiên gồm 2 số n và m tương ứng là số đỉnh và số cạnh của đồ thị.

- m dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 3 số là u, v, c tương ứng là đỉnh đầu, đỉnh cuối và trọng số của một cạnh của đồ thị

2. File Output

- Gồm nhiều dòng, mỗi dòng 2 số u, v tương ứng là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh nằm trong cây khung nhỏ nhất.

- Dòng cuối cùng ghi trọng số của cây khung nhỏ nhất tìm được.

#include <fstream>
#include <string.h>

#define fi "KRUSKAL.INP"
#define fo "KRUSKAL.OUT"

const int MAXN = 10000;
const int MAXM = 1000;
/// #define MAXN 10000

using namespace std;


struct Canh {
  int dinhdau, dinhcuoi;
  int dodai;
};

int n, m;
Canh a[MAXM];
int father[MAXN];

fstream f;

void Nhap() {
  f.open(fi, ios::in);
  f >> n >> m;
  int i, j;
  for (i=1; i <= m; i++) f >> a[i].dinhdau >> a[i].dinhcuoi >> a[i].dodai;
  f.close();
}

void SapXep() {
  Canh tg;
  int i, j;
  for (i=1; i<=m-1; i++)
    for (j=i+1; j <= m; j++)
      if (a[i].dodai > a[j].dodai) {
          tg = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = tg;
      }
}

int root(int x) {
  if (father[x] == -1) return x;
    else return root(father[x]);
}

void hopnhat(int r1, int r2) { /// r1 khac r2
  if (r1 < r2) father[r2] = r1;
    else /// r1 > r2
      father[r1] = r2;
}

void Kruskal() {
  SapXep();
  int i;
  for (i=1; i <= n; i++) father[i] = -1;
  int dem = 0;
  int tong = 0;
  int x, y;
  int r1, r2;
  f.open(fo, ios::out);
  for (i=1; i <= m; i++) {
    if (dem == n-1) break;
    x = a[i].dinhdau;
    y = a[i].dinhcuoi;

    r1 = root(x);
    r2 = root(y);

    if (r1 != r2) {
      f << x << "  " << y << endl; /// end line
      dem++;
      tong = tong + a[i].dodai;
      hopnhat(r1, r2);
    }
  }
  f << "Tong trong so cua cay khung be nhat la: " << tong;
  f.close();

}int main() {
  Nhap();
  Kruskal();
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869