Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include <iostream>
#include <limits.h>

using namespace std;

const int MAXN = 1000;
const int oo = INT_MAX;

int n;
int a[MAXN];

void Nhap() {
	cout << "Nhap N = "; cin >> n;
	int i;
	for (i=1; i<=n; i++) {
		cout << " - Nhap phan tu thu " << i << ": ";
		cin >> a[i];
	}
}

void SapXepQS(int L, int R) {
	if (L >= R) return;
	
	//......: L < R
	
	int i = L;
	int j = R;
	int x = a[(i+j)/2];
		
	do {
		while (a[i] < x) i++;
		while (x < a[j]) j--;
		if (i <= j) {
			int tg = a[i];
			a[i] = a[j];
			a[j] = tg;
			i++;
			j--;
		}
	}	
	while (i <= j);
	SapXepQS(L, j);
	SapXepQS(i, R);
}

void InKQ() {
	int i;
	for (i=1; i<=n; i++) cout << a[i] << "   ";
}

int main() {
	Nhap();
	SapXepQS(1, n);
	InKQ();
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869