Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include <iostream>
using namespace std;


const int MAXSIZE = 10000;
const int oo = INT_MAX;
int a[MAXSIZE];
int n;


void Nhap(){
	cout << "Nhap so luong phan tu: "; cin >> n;
	int i;
	for (i=1; i<=n; i++) {
		cout << "Nhap phan tu thu " << i << ": "; cin >> a[i];
	}
}

void SapXepChen() {
	int i, j, k, tg;
	a[0] = -oo;
	for (i=2; i<=n; i++) {
		/// Can tim tu vi tri i-1..1, phan tu nao be hon dau tien
		j = i-1;
		tg = a[i];
		while (a[j] >= tg) j--;
		/// a[j] < tg
		/// Cac phan tu tu i-1..j+1: day len 1 vi tri
		for (k=i-1; k>= j+1; k--) a[k+1] = a[k];
		a[j+1] = tg;
	}
}

void InKetQua(){
	for (int i=1;i<=n;i++){
		cout << a[i] << " ";
	}
}

int main() {
	
	Nhap();
	SapXepChen();
	InKetQua();
	
	return 0;
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869