Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mặc định trong Python việc nhập nhiều số trên cùng một dòng không tiện lợi như trong Pascal/C++. Tuy nhiên, ta có thể sử dụng phương thức split của kiểu dữ liệu xâu để phân tách số trong cùng một xâu (các số này cách nhau bởi những dấu cách) và kết hợp kỹ thuật tạo list/tuple bằng for

Cách 2: Thay vì sử dụng list, ta sử dụng hàm map như sau:
a, b = map(int, input().split())

Cách xử lý như sau:

def avab(a, b):
  if a <= b and (a - b)%2 == 0:
    return True
  elif 2*a <= b and b%2 == 0:
    return True
  else:
    return False


t = int(input())
for i in range(1, t+1):
  [a, b] = [int(x) for x in input().split()]
  if avab(a, b) == True:
    print("YES")
  else:
    print("NO")

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869