Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Download: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/5137620/fd81141a-6be3-11e8-8c97-381a1f64d14c?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20200920%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200920T080818Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=3345a4c85dd51f0b9554725dc802c2ddd939d047c49bf1b31fd47d8f5d9f4520&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=5137620&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DHightail-v0.9.7.jar&response-content-type=application%2Foctet-stream

Đây là một tiện ích của Codeforces. Tuy nhiên, ta có thể ứng dụng nó để tạo các bộ test nhỏ, đồng thời so sánh kết quả chạy chương trình với kết quả của Ban Giám khảo.

Chương trình chạy trên Java. Chú ý, cần dịch file .cpp sang .exe trước.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869