Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Trong Free Pascal có kiểu dữ liệu ansistring là xâu với độ dài lớn hơn 255 ký tự. Bạn chỉ cần thay từ khóa string thành ansistring là có thể sử dụng được kiểu dữ liệu này.

Trong trường hợp bạn không muốn thay đổi từ khóa string mà vẫn muốn sử dụng xâu với độ dài lớn hơn 255 ký tự thì bạn cần chạy chương trình ở chế độ {$MODE DELPHI}.

Trong chế độ {$MODE DELPHI} thì kiểu dữ liệu string = ansistring, còn shortstring là kiểu xâu ký tự có độ dài không vượt quá 255 mà các bạn vẫn thường dùng.

Cách 2: Thay dẫn biên dịch {$MODE DELPHI} thành dẫn biên dịch {$LONGSTRINGS ON}

Cách 3: Thay dẫn biên dịch {$MODE DELPHI} thành dẫn biên dịch {$H+}

{$LONGSTRINGS ON}

uses crt;

var s: string;

    i: integer;

BEGIN

        CLRSCR;

        s:= '';

        for i:= 1 to 1000 do

                s:= s + CHR(ORD(i mod 10) + 48);

        writeln(s);

        writeln('Do dai xau s: ', length(s));

        READLN;

END.

 

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869