Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Như các bạn đã biết print nghĩa là inscan là quét hay ta gọi trong này là để nhập. Vậy tại sao chúng lại có chữ fđằng sau để thành printf và scanf ?

Chữ f này có nghĩa là format (định dạng). Như các bạn thấy chúng ta nhập hoặc xuất các giá trị của các biến đều có định dạng % gì đó ví dụ %d là số nguyên, %f là số thực,… và chữ f này chính là có ý nghĩa như thế.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869