Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Đề bài: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Mời các bạn download tại: Click here

#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

void gotoxy(int x, int y) {
  COORD pos = { x, y };
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), pos);
}

int wherex() {
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
  GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &csbi);
  return csbi.dwCursorPosition.X;
}

int wherey() {
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
  GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &csbi);
  return csbi.dwCursorPosition.Y;
}

int main(){
  int n;
  int i=2;
  cout << "nhap so n: ";cin >> n;
  cout << n << " = ";
  while (n>1){
    if (n%i==0){
      cout << i << '.';
      n=n/i;
    }
		else i=i+1;
  }

  gotoxy(wherex()-1, wherey());

  cout << ' ';
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869