Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include <iostream>
#include <algorithm>

using namespace std;

class Nguoi {
  private:
    string ten;
    int tuoi;
    string quequan;
  public:
    void NhapDuLieu();
    void HienThiThongTin();

    friend class SoSanhTangDanVeTuoi;
    friend class SoSanhTangDanVeQueQuan;
};

void Nguoi::NhapDuLieu() {
  cout << "   Ho ten: "; getline(cin, ten);
  cout << "   Tuoi: "; cin >> tuoi;
  cin.ignore(1);
  cout << "   Que quan: "; getline(cin, quequan);
}

void Nguoi::HienThiThongTin() {
  cout << "Ho ten:  " << ten << endl;
  cout << "Tuoi :  " << tuoi << endl;
  cout << "Que quan: " << quequan << endl;
  cout << endl;
}

class SoSanhTangDanVeTuoi {
  public:
    bool operator()(Nguoi nguoi1, Nguoi nguoi2) {
      if (nguoi1.tuoi < nguoi2.tuoi) return true;
        else return false;
    }
};

class SoSanhTangDanVeQueQuan {
  public:
    bool operator()(Nguoi nguoi1, Nguoi nguoi2) {
      if (nguoi1.quequan < nguoi2.quequan) return true;
        else return false;
    }
};

int main() {
  const int MAXN = 5;
  Nguoi dscongty[MAXN];
  int n = MAXN;
  int i;
  for (i=0; i<n; i++) {
    cout << "Nhap thong tin nhan vien thu " << i+1 << ": " << endl;
    dscongty[i].NhapDuLieu();
  }

  //sort(dscongty, dscongty+n, SoSanhTangDanVeTuoi());
  sort(dscongty, dscongty+n, SoSanhTangDanVeQueQuan()); // Sap xep co dieu kien


  cout << endl << "Hien thi danh sach nhan vien cua cong ty sau khi sap xep:" << endl;
  for (i=0; i<n; i++)
    dscongty[i].HienThiThongTin();
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869