Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Point& operator++(); // Prefix increment operator.

Point operator++(int); // Postfix increment operator.

Mời các bạn download tại: Click here

#include <iostream>

using namespace std;

// increment_and_decrement1.cpp
class Point
{
public:
  // Declare prefix and postfix increment operators.
  Point& operator++();    // Prefix increment operator.
  Point operator++(int);   // Postfix increment operator.

  // Declare prefix and postfix decrement operators.
  Point& operator--();    // Prefix decrement operator.
  Point operator--(int);   // Postfix decrement operator.

  // Define default constructor.
  Point() { _x = _y = 0; }

  // Define accessor functions.
  int x() { return _x; }
  int y() { return _y; }
private:
  int _x, _y;
};

// Define prefix increment operator.
Point& Point::operator++()
{
  _x++;
  _y++;
  return *this;
}

// Define postfix increment operator.
Point Point::operator++(int)
{
  Point temp = *this;
  ++*this;
  return temp;
}

// Define prefix decrement operator.
Point& Point::operator--()
{
  _x--;
  _y--;
  return *this;
}

// Define postfix decrement operator.
Point Point::operator--(int)
{
  Point temp = *this;
  --*this;
  return temp;
}

int main()
{
  Point a;
  ++a;
  a++;
  cout << a.x() << ", " << a.y();
}

Nguồn: Click here

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869