Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Xuất hiện hiện tượng quay vòng khi: Gán int s giá trị của 2^31 - 2. Sau đó gán s = s + 2. Rồi in ra kết quả s ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
    cout << "Gioi han cua kieu int la tu " << INT_MIN << " toi " << INT_MAX << endl;
    int s = INT_MAX - 1; /// 2^31 - 2 vi INT_MAX = 2^31 - 1
    s = s + 2;
    cout << "s = " << s;

}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869