Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

1. Chuyển xâu thành số: sử dụng hàm sscanf

char s[100] = "120";
int n;
sscanf(s,"%i", &n);
cout << n;

2. Chuyển số thành xâu: sử dụng hàm sprintf

char s[20];
sprintf(s, "(a[%i]*a[%i])", i, j);

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869