Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

uses crt;
const MAXN = 10000;
var tg,k,j,i,n: integer;
   a: array[1..MAXN] of integer;
BEGIN
    CLRSCR;
    Write('Nhap n = '); Readln(n);
    For i:= 1 to n do
    Begin
        Write('phan tu thu ',i,' = '); Readln(a[i]);
    End;
    for i:= 1 to n-1 do
    begin
        k:= i;
        for j:= i+1 to n do
            if a[j] < a[k] then k:= j;
        tg:= a[i];
        a[i]:= a[k];
        a[k]:= tg;
    end;
    
    For i:= 1 to n do
        Write(a[i],' ');


    readln;
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869