Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Ngày số Pi (tiếng AnhPi Day) và ngày số Pi gần đúng (tiếng AnhPi approximation day) là 2 ngày lễ dành cho hằng số toán học π (số Pi). Ngày số Pi được chọn vào ngày 14 tháng 3 hàng năm (14/3), bởi vì số pi được xác định một cách gần đúng bằng 3,14.[2][3] Ngày số Pi gần đúng là 22 tháng 7, bởi vì nhiều người vẫn biểu diễn nó một cách xấp xỉ là 22/7 (hai hai phần bảy), với độ chính xác 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.[4]


Phút Pi
 được chọn vào thời điểm tháng 3, ngày 14, lúc 1:59, và Giây Pi đã xảy ra vào tháng 3, ngày 14, năm 1592, lúc 6:53:58, vì số Pi được biểu diễn gần chính xác bằng 3,14159265358...

[ Nguồn: Wikipedia ]

Đề bài: Tính giá trị của số Pi. 

Mời các bạn download tại: Click here

uses crt;
const eps: real = 0.000000001;
var dau: integer;
   i: longint;
   s: real;
BEGIN
  CLRSCR;

  s:= 0;
  dau:= 1;
  i:= 1;
  while 4/i>=eps do
  begin
    s:= s + dau*4/i;
    i:=i+2;
    dau:= -dau;
  end;
  writeln('Ket qua: ', s:0:9);

  READLN;
END.

Bản quyền thuộc về thầy Nguyễn Tô Sơn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869