Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Gộp nhiều file Excel thành một file Excel sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA. (Visual Basic for Application)

Xem hướng dẫn tại: https://blog.hocexcel.online/huong-dan-gop-nhieu-file-excel-thanh-1-file.html

Code (đã sửa lại):


Sub MergeExcelFiles()

    Dim FilesToOpen

    Dim x As Integer

    Dim wb As Workbook

    Dim nrow As Long

 

    On Error GoTo ErrHandler

    Application.ScreenUpdating = False

 

    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _

      (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")

 

    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then

        MsgBox "No Files were selected"

        GoTo ExitHandler

    End If

 

    x = 1

    While x <= UBound(FilesToOpen)

        Set wb = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))

        

       

        lr = ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count

        ' Neu lay toan bo noi dung tai moi file thi de Offset = 0

        ' wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(0).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & lr + 1)

        ' Neu bo qua nhung dong nao thi de Offset co gia tri bang dong do. Thong thuong: Offset = 1

        wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(2).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & lr + 1)

        

        

        wb.Close False

        x = x + 1

    Wend

 

ExitHandler:

    Application.ScreenUpdating = True

    Exit Sub

 

ErrHandler:

    MsgBox Err.Description

    Resume ExitHandler

End Sub


Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869