Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Được một người chị nhờ giúp về phân tích dữ liệu, khảo sát sự hài lòng. Việc xử lý, phân tích liên quan tới các kiến thức về xác suất thống kê. Qua việc phân tích dữ liệu (với số mẫu: 285), mình rút ra những vấn đề sau:

1. Cần đánh số thứ tự của các phiếu và có thể phân lĩnh vực ngay (để phục vụ cho việc tìm kiếm sau này).

2. Số hóa các phiếu giấy bằng cách nhập dữ liệu vào file Excel

3. Khi thiết kế file Excel cần kiểm tra điều kiện nhập vào bằng cách sử dụng công cụ Data/Data Validation/Data Validation

4. Việc kiểm tra điều kiện nhập cũng cần hình dung tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ: Nếu thang điểm từ 1-5 thì khi dùng công cụ Data Validation phải cho điều kiện từ 0-5 vì do là phiếu giấy nên rất có khả năng là người được khảo sát không tích câu trả lời. Việc kiểm tra điều kiện nhập cũng giúp việc nhập liệu đỡ bị sai.

5. Sử dụng công cụ Home/Conditional Formatting/Highlight Cells Rules để tô màu khác với những ô có vấn đề trong quá trình nhập liệu. Khi đó bảng tính Excel giống như một cái sàng, những ô có vấn đề ta sẽ nhìn thấy ngay.

6. Các hàm Excel hay được sử dụng gồm: Sum, CountIf, CountA, SumProduct, Median, Mode.

7. Các số liệu thống kê giá trị trung bình - mean, trung vị - median, tần suất xuất hiện nhiều nhất - mode. Ở đây, ta chú ý: mean là giá trị trung bình, tuy nhiên giá trị trung bình này đôi khi không tồn tại một thực thể nào trong tập hợp đã cho có giá trị bằng nó, khi đó người ta sử dụng khái niệm trung vị - median, đó là phần tử nằm ở giữa tập hợp khi tập hợp được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khái niệm mode dành cho các phần tử có tần suất xuất hiện nhiều nhất chính là khái niệm mốt ở trong thời trang. Đây là các con số thống kê cơ bản nhưng thực sự có ý nghĩa. Các con số này là cơ sở giúp lãnh đạo định hướng trong chỉ đạo, điều hành. Các ô không tích cũng cần phải được thống kê, nhưng không nên thống kê ở trong mean, median, mode vì đó là các ô đó chưa xác định giá trị.

Khi sử dụng các công cụ thống kê ở mục 7, cũng giúp chúng ta xem được những điểm bất thường. Có hai tình huống cho điểm bất thường này: một là nhập dữ liệu sai, cần kiểm tra lại thông qua số thứ tự của phiếu đã đánh số ở mục 1; hai là nếu việc nhập dữ liệu không sai thì cũng là một thông tin quan trọng cho lãnh đạo thấy rằng mặc dù phổ biến mode là vậy, nhưng vẫn còn những vấn đề khác cần khắc phục. Không phải lúc nào cũng dựa vào mode.

8. Biểu đồ Insert/Chars/Column là công cụ để giúp lãnh đạo nhìn dữ liệu trực quan hơn.

9. Việc sử dụng Excel để phân tích dữ liệu thường sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp để copy công chức cho nhanh.

10. Home/Sort & Filter/Filter cho phép lọc dữ liệu là công cụ tương đối hay cho việc xem dữ liệu

File Excel đính kèm có thể Download: Tại đây

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869