Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Phải đặt quyền cho các file và thư mục như sau:

- Các file TH.xlsx và TH.xls: 777 (để www-data có quyền ghi dữ liệu vào file)

- Các file log.xlsx và log.xls: 777 (để www-data có quyền ghi dữ liệu vào file)

- Thư mục thongke: 777 (để www-data có quyền upload file vào thư mục thongke)

- Thư mục chủ: 777 (để www-data có quyền thay đổi thông tin chủ sở hữu của file từ toson sang www-data đối với các file: TH.xlsx và log.xlsx)

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869