Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

- Dịch file checkVALI.pas sang file .exe rồi copy vào thư mục chứa các bộ Test bài VALI

- Khi sinh bộ Test bằng Tiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động Themis của TS. Lê Minh Hoàng thì để ở định dạng .ANS (thay vì định dạng .OUT như thường lệ)

- Cấu hình chấm bài VALI trên Themis như sau:

{$MODE OBJFPC}
{$R-,Q-,S-,I+}
{$OPTIMIZATION LEVEL2}
program IntervalCover;
uses Windows, SysUtils, Math;
const
 prefix = 'VALI';
 InputFile = prefix + '.INP';
 OutputFile = prefix + '.OUT';
 AnswerFile = prefix + '.ANS';

 MAXN = 100;
var
 dirT, dirC: WideString;
 fi, fo, fa: TextFile;
 n, WEIGHT, i, chiso, sV, sW: integer;
 w: array [1..MAXN] of integer;
 v: array [1..MAXN] of integer;

procedure GenErr(const s: string; const param: array of const);
begin
 raise Exception.CreateFmt(s, param);
end;

procedure ReadDirs;
var
 s: AnsiString;
begin
 ReadLn(s); dirT := Utf8Decode(s);
 ReadLn(s); dirC := Utf8Decode(s);
end;

procedure OpenFiles;
var
 CurrentDir: array[0..Max_Path + 1] of WideChar;
begin
 GetCurrentDirectoryW(Max_Path, CurrentDir);
 SetCurrentDirectoryW(PWideChar(dirT));
 AssignFile(fi, InputFile); Reset(fi);
 AssignFile(fa, AnswerFile); Reset(fa);
 SetCurrentDirectoryW(CurrentDir);
 SetCurrentDirectoryW(PWideChar(dirC));
 AssignFile(fo, OutputFile); Reset(fo);
end;

procedure CloseFiles;
begin
 CloseFile(fi);
 CloseFile(fa);
 CloseFile(fo);
end;

procedure DoCheck;
var
 ketqua, ketquaBGK: integer;
begin

 readln(fi, n, WEIGHT);
 for i:= 1 to n do read(fi, w[i], v[i]);

 readln(fa, ketquaBGK);
 readln(fo, ketqua);

 if ketqua <> ketquaBGK then
    GenErr('Ket qua khong chinh xac', []);

 sW:= 0;
 sV:= 0;

 while not seekeof(fo) do
 begin
    read(fo, chiso);
    sW:= sW + w[chiso];
    sV:= sV + v[chiso];
 end;

 if sV <> ketquaBGK then
    GenErr('Ket qua khong chinh xac', []);

 if sW > WEIGHT then
    GenErr('Ket qua khong chinh xac', []);

 WriteLn('Ket qua hop li!');
 WriteLn('1.0');
end;

begin
 Write(#$EF#$BB#$BF); //Utf-8 BOM
 try
  try
   ReadDirs;
   OpenFiles;
   DoCheck;
  finally
   CloseFiles;
  end;
 except
  on E: Exception do
   begin
    WriteLn(E.Message);
    WriteLn('0.0');
   end;
 end;
end.

Bài viết liên quan: Tiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động Themis của TS. Lê Minh Hoàng

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869