Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Mời các bạn Download code tại: Click here

import math

print("Hello World")
print("Hello", 1, "World")

a = 5
print(a)

# print("Nhap n = ", end='')
# print(end="Nhap n = ")
# n = int(input())
# print("Gia tri tiep theo la", n+1)

print('-' * 20)

print(7 / 2)

print(7 // 2)

print(3 ** 4)

s = 0
i = 1
while i <= 100:
  s = s + i
  i = i + 1
print(s)

s = 0
for i in range(1, 11):
  s = s + i
print(s)

s = 0
for i in range(100, 0, -1):
  s = s + i
print(s)


# a = float(input("Nhap a = "))
# b = float(input("Nhap b = "))
# c = float(input("Nhap c = "))
#
# delta = b**2 - 4*a*c
#
# if delta < 0:
#   print("Phuong trinh vo nghiem")
# else:
#   if delta == 0:
#     print("Phuong trinh co nghiem duy nhat x = %f" % -b/(2*a))
#   else:
#     x1 = (-b + math.sqrt(delta))/(2*a)
#     x2 = -b/a - x1
#     print("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet x1 = %0.3f, x2 = %0.3f" % (x1, x2))


def tong(n):
  s = 0
  for i in range(1, n + 1):
    s = s + i
  return s


print(tong(10))

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869