Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

import math

class Fraction:

  def __init__(self, numerator, denominator):
    if denominator == 0:
      raise ArithmeticError("Sorry, no denominators equal to 0, or else there is an Arithmetic Error.")
    self.numerator = numerator
    self.denominator = denominator
    self.compact() # not including self. will cause an error (compact is not defined) to be shown.

  def show(self):
    print(self.numerator, "/", self.denominator)

  def update(self, numerator, denominator):
    if denominator == 0:
      raise ArithmeticError("Sorry, no denominators equal to 0, or else there is an Arithmetic Error.")
    self.numerator = numerator
    self.denominator = denominator
    self.compact()

  def compact(self):
    x = math.gcd(self.numerator, self.denominator)
    self.numerator = self.numerator // x
    self.denominator = self.denominator // x

  def __add__(self, fraction2):
    # a/b + c/d = (ad + bc)/bd
    result = Fraction(0, 1)
    result.numerator = self.numerator*fraction2.denominator + self.denominator*fraction2.numerator
    result.denominator = self.denominator*fraction2.denominator
    result.compact()
    return result

  def __sub__(self, fraction2):
    # a/b - c/d = (ad - bc)/bd
    result = Fraction(0, 1)
    result.numerator = self.numerator*fraction2.denominator - self.denominator*fraction2.numerator
    result.denominator = self.denominator*fraction2.denominator
    result.compact()
    return result

  def __mul__(self, fraction2):
    # a/b * c/d = ac/bd
    result = Fraction(0, 1)
    result.numerator = self.numerator*fraction2.numerator
    result.denominator = self.denominator*fraction2.denominator
    result.compact()
    return result

  def __truediv__(self, fraction2):
    # a/b / c/d = ad/bc
    if fraction2.numerator == 0:
      raise ArithmeticError("Sorry, no denominators equal to 0, or else there is an Arithmetic Error.")
    result = Fraction(0, 1)
    result.numerator = self.numerator*fraction2.denominator
    result.denominator = self.denominator*fraction2.numerator
    result.compact()
    return result

try:
  fr1 = Fraction(2, 3)
  fr2 = Fraction(0, 5)
  #ketqua = fr1.add(fr2)
  #ketqua = fr2.add(fr1)
  ketqua = fr1 + fr2
  ketqua = fr1.__add__(fr2)
  ketqua.show()

  fr1 = Fraction(2, 3)
  fr2 = Fraction(0, 5)
  ketqua2 = fr1.__sub__(fr2)
  ketqua2.show()

  fr1 = Fraction(2, 3)
  fr2 = Fraction(0, 5)
  ketqua3 = fr1.__mul__(fr2)
  ketqua3.show()

  fr1 = Fraction(2, 3)
  fr2 = Fraction(0, 5)
  ketqua4 = fr1.__truediv__(fr2)
  ketqua4.show()
except Exception as err:
  print("Loi:", err)

 

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869