Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

self và super

class Person:
  def __init__(self, firstname, lastname, age, gender):
    self.firstname = firstname
    self.lastname = lastname
    self.age = age
    self.gender = gender
    #self.school = school

  def show(self):
    print(self.firstname)
    print(self.lastname)
    print(self.age)
    print(self.gender)
    #print(self.school)

  def update(self, firstname, lastname, age, gender):
    self.firstname = firstname
    self.lastname = lastname
    self.age = age
    self.gender = gender
    #self.school = school

class Student(Person):
  def __init__(self, firstname, lastname, age, gender, school):
    super().__init__(firstname, lastname, age, gender)
    self.school = school

  def show(self):
    super().show()
    print(self.school)

  def update(self, firstname, lastname, age, gender, school):
    super().update(firstname, lastname, age, gender)
    self.school = school
    
#main
ps1 = Person("To Son", "Nguyen", 32, "Male")
#ps1.show()
st1 = Student("To Son", "Nguyen", 32, "Male", "Concordia")
st1.update("To Van", "Nguyen", 32, "Male", "Concordia")
st1.show()

 

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869