Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

So với các ngôn ngữ lập trình khác, Python viết chương trình mềm dẻo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đôi khi ưu điểm đó trở thành nhược điểm khi chương trình trở nên khó đọc, khó theo dõi. Vì tính mềm dẻo nên trong Python có thể viết 6 cách nhập một danh sách số nguyên như sau:

# Cách 1:
a = []
for i in range(3):
    a.append(int(input("Nhập phần tử thứ " + str(i) + ": ")))
print(a)


"""
# Cách 2:
a = []
for i in range(3):
    a = a + [int(input("Nhập phần tử thứ " + str(i) + ": "))]
print(a)
"""


"""
# Cách 3:
a = [int(input("Nhập vào phần tử thứ " + str(i) + ": ")) for i in range(3)]
print(a)


b = [x*x for x in a]
print(b)
"""


"""
# Cách 4:
a = [int(x) for x in input("Nhập các phần tử của danh sách trên một dòng").split()]
print(a)
"""


'''
# Cách 5:
a = list(map(int, input("Nhập các phần tử của danh sách trên một dòng: ").split()))
print(a)
'''


'''
# Cách 6: Không thông dụng
a = list(eval(input("Nhập các phần tử của danh sách trên một dòng và cách nhau bởi DẤU PHẨY: ")))
print(a)
'''

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869