Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

- Sử dụng dấu # (dấu thăng) nếu muốn comment trên một dòng

- Sử dụng ba dấu ' (ba dấu nháy đơn) ở trên, sau đó đến nội dung comment trên nhiều dòng, rồi ba dấu ' (ba dấu nháy đơn) ở dưới. Bản chất đây là một xâu (lợi dụng đặc tính của xâu hằng)

- Hoặc sử dụng ba dấu " (ba dấu nháy đôi) ở trên, sau đó đến nội dung comment trên nhiều dòng, rồi ba dấu " (ba dấu nháy đôi) ở dưới

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869