Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

a = int(input("Nhập a = "))
b = int(input("Nhập b = "))
c = int(input("Nhập c = "))

if a <= b <= c:
  print("%d %d %d" % (a, b, c))
elif a <= c <= b:
  print("%d %d %d" % (a, c, b))
elif b <= a <= c:
  print("%d %d %d" % (b, a, c))
elif b <= c <= a:
  print("%d %d %d" % (b, c, a))
elif c <= a <= b:
  print("%d %d %d" % (c, a, b))
else: # c <= b <= a
  print("%d %d %d" % (c, b, a))

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869