Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

b = (1, "xin chao", 'c', True)  # tupe

for x in b:
    print(x, end='  ')

print()

a = ["apple", "orange", "banana"]  # list

print(a[0:len(a)])

a.append("coconut")

print(a[0:len(a)])

print(a[1:len(a)])

print(a[:len(a) - 1])

del a[len(a)-1]

print(a[0:len(a)])

a.insert(2, "perl")

print(a[0:len(a)])

a[1] = "lemon"

a.append(True)

print(a[0:len(a)])

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869