Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

# Cai dat Thuat toan Sap xep nhanh Quick Sort


# Doi cho gia tri cua 2 bien
def doicho(m, n):
  return n, m


# Thuat toan Quick Sort
def quicksort(L, R):
  global a

  if L >= R:
    return

  i = L
  j = R

  x = a[(L + R)//2]

  while True:
    while a[i] < x:
      i = i+1
    while a[j] > x:
      j = j - 1

    if i < j:
      a[i], a[j] = doicho(a[i], a[j])
      i = i + 1
      j = j - 1

    if i > j:
      break

  quicksort(L, j)
  quicksort(i, R)


# CHUONG TRINH CHINH

n = int(input("Nhap n = "))

a = []

for i in range(0, n):
  x = int(input("Nhap phan tu thu %d: " % (i+1)))
  a.append(x)

quicksort(0, n - 1)

print("Day so khi duoc sap xep la: ", a)

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869