Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

FI = "DAYCON.INP"
FO = "DAYCON.OUT"

# Doc du lieu tu file
f = open(FI, "r")
n = int(f.readline())
s = f.read()

"""
# Tach cac phan tu cua xau s thanh mang a
a = s.split()

# Chuyen cac phan tu cua mang a tu string sang int
a = [int(x) for x in a]
"""

a = [int(x) for x in s.split()]

# Tinh tong cac phan tu trong mang a
s = sum([x for x in a])

f.close()

# Ghi du lieu ra file
f = open(FO, "w")
f.write("Tong cac so cua mang a la: %d\n" % s)
f.write("Tong cac so cua mang a sau khi nhan voi 10 la: %d\n" % (s*10))
f.close()

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869