Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Đề bài: Cài đặt phép tính cộng, trừ, nhân, chia đối với hai phân số.

Mời các bạn download tại: Click here

{$MODE OBJFPC}
uses crt, sysutils;
type PhanSo = record
        tuso, mauso: integer;
       end;
var ps1, ps2, ketqua: PhanSo;

procedure Nhap(var ps: PhanSo);
begin
   with ps do
   begin
    write('  - Nhap Tu so : '); readln(tuso);
    write('  - Nhap Mau so: '); readln(mauso);
    if mauso = 0 then raise EDivByZero.create('Loi chia cho 0');
   end;
end;

function min2(a, b: integer): integer;
begin
    if a < b then exit(a)
        else exit(b);
end;

function UCLN(a, b: integer): integer;
var i, minx: integer;
begin
    minx:= min2(a, b);
    for i:=minx downto 1 do
        if (a mod i =0) and (b mod i = 0) then
            exit(i);

end;

function Nhan(ps1, ps2: PhanSo):PhanSo;
var ab,cd,gtucln:integer;
  ketqua: PhanSo;
begin
    ab:=ps1.tuso*ps2.tuso;
    cd:=ps1.mauso*ps2.mauso;

    gtucln:= UCLN(ab, cd);
    with ketqua do
    begin
        tuso:= ab div gtucln;
        mauso:= cd div gtucln;
        exit(ketqua);
    end;
end;

function Chia(ps1, ps2: PhanSo):PhanSo;
var ab,cd,gtucln:integer;
  ketqua: PhanSo;
begin
    ab:=ps1.tuso*ps2.mauso;
    cd:=ps1.mauso*ps2.tuso;

    gtucln:= UCLN(ab, cd);

    with ketqua do
    begin
        tuso:= ab div gtucln;
        mauso:= cd div gtucln;
        if mauso = 0 then
            raise EDivByZero.create('Loi chia cho 0');

        exit(ketqua);
    end;
end;

function Cong(ps1, ps2: PhanSo):PhanSo;
var ab,cd,gtucln:integer;
  ketqua: PhanSo;
begin
    ab:=ps1.tuso*ps2.mauso + ps2.tuso*ps1.mauso;
    cd:=ps1.mauso*ps2.mauso;

    gtucln:= UCLN(ab, cd);
    with ketqua do
    begin
        tuso:= ab div gtucln;
        mauso:= cd div gtucln;
        exit(ketqua);
    end;
end;

function Tru(ps1, ps2: PhanSo):PhanSo;
var ab,cd,gtucln:integer;
  ketqua: PhanSo;
begin
    ab:=ps1.tuso*ps2.mauso - ps2.tuso*ps1.mauso;
    cd:=ps1.mauso*ps2.mauso;

    gtucln:= UCLN(ab, cd);
    with ketqua do
    begin
        tuso:= ab div gtucln;
        mauso:= cd div gtucln;
        exit(ketqua);
    end;
end;

BEGIN
    CLRSCR;
    try
        writeln('Nhap phan so thu 1: '); Nhap(ps1);
        writeln('Nhap phan so thu 2: '); Nhap(ps2);
        ketqua:= Cong(ps1, ps2);
        writeln(ps1.tuso, '/', ps1.mauso, ' + ', ps2.tuso, '/', ps2.mauso,
            ' = ', ketqua.tuso, '/', ketqua.mauso);

        ketqua:= Tru(ps1, ps2);
        writeln(ps1.tuso, '/', ps1.mauso, ' - ', ps2.tuso, '/', ps2.mauso,
            ' = ', ketqua.tuso, '/', ketqua.mauso);

        ketqua:= Nhan(ps1, ps2);
        writeln(ps1.tuso, '/', ps1.mauso, ' * ', ps2.tuso, '/', ps2.mauso,
            ' = ', ketqua.tuso, '/', ketqua.mauso);

        ketqua:= Chia(ps1, ps2);
        writeln(ps1.tuso, '/', ps1.mauso, ' : ', ps2.tuso, '/', ps2.mauso,
            ' = ', ketqua.tuso, '/', ketqua.mauso);
    except
        on e: EDivByZero do writeln(e.message);
    end;
    READLN;
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869