Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

Tổng hợp danh sách các ngoại lệ trong Free Pascal: Click here

{$MODE OBJFPC}
uses crt, sysutils;
var a, b:integer;
  c, d:real;

BEGIN
    CLRSCR;
    try
        write('nhap hai so a va b: ');
        readln(a,b);
        c:=a/b;
        writeln(c:0:2);

        d:=sqrt(a*b);
        writeln(d:0:2);

        a:= MAXINT;
        a:= a + 1;
        writeln(a);
    except
        on e: EDivByZero do writeln(e.message);
        on e: EMathError do writeln(e.message);
        on e: EIntOverflow do writeln(e.message);
    end;

    READLN;
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869