Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Phương pháp giảng dạy: Tạo tình huống gợi vấn đề dạy thủ tục str và val trong bài xâu ký tự string 

Đề bài: Giải phương trình ax+b=0 (a ≠ 0)

Yêu cầu:(viết chương trình trên Free Pascal)

- Nhập vào a, b

- Nhập vào giá trị x (làm tròn đến 5 chữ số phần thập phân). Nếu x là nghiệm của phương trình thì báo: đúng đáp án. Ngược lại, báo sai đáp án.

Ví dụ: 


a = 4, b = -20, x = 5. Đúng đáp án

a = 4, b = -20, x = 4. Sai đáp án

a = 3, b = -20, x = 6.66667. Đúng đáp án

a = 3, b = -20, x = 6.667. Sai đáp án


Mời các bạn download tại: Click here

uses crt;
var a, b, x, x2: real;
  nghiem, dapanmau: string;

BEGIN
    CLRSCR;
    write('Nhap a = ');readln(a);
    write('Nhap b = ');readln(b);
    write('Nhap nghiem = ');readln(nghiem);
    // nghiem theo quy tac do nguoi dung nhap

    val(nghiem, x); // value

    str(-b/a:0:5, dapanmau); // dapan theo quy tac // string
    val(dapanmau, x2);

    if x = x2 then writeln('Dung dap an')
        else writeln('Sai dap an');

    READLN;
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869