Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Với ngôn ngữ C/C++ bạn đã từng gặp chương trình với đối số dòng lệnh. Bạn đã từng đặt câu hỏi tương tự đối với Pascal chưa?

Đây là câu trả lời:

File: toson.pas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
program commandline(output);
 
var arguments : integer;
 
begin
    if ParamCount = 0 then
    begin
         writeln( 'No parameters supplied' );
    end
    else begin
         writeln('There are ', ParamCount, ' parameters' );
         for arguments := 1 to ParamCount do
             Writeln( 'Parameter ',arguments,' = ',ParamStr(arguments) );
    end;
    readln;
 
end.

Bạn có thể đổi: program commandline(output); thành program chuyentinhyeu(anhyeuem); hoặc: program khongyeuaica;

Chạy với đối số dòng lệnh: toson.exe chuyen gi se xay ra day

Nguồn: http://xoomer.virgilio.it/gciabu/engl/pascal/pas074.htm

Bản quyền thuộc về thầy Nguyễn Tô Sơn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869