Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Có một ống hình trụ, khi trải phẳng ra có thể là một bảng MxN ô. Giá trị A[i,j] là lượng thức ăn có ở ô ở dòng i cột j. Một con kiến xuất phát từ một ô ở mép bên trái của hình trụ và b sang mép bên phải. Từ ô (i,j) kiến có thể bò sang 1 trong 3 ô (i–1,j+1), (i,j+1) hoặc (i+1,j+1). (Chú ý: vì ống hình trụ nên kiến đang ở dòng 1 có thể bò xuống dòng M và ngược lại). Bò qua ô nào thì kiến mang theo toàn bộ lượng thức ăn ở ô đó. Hãy tìm đường đi mà kiến kiếm được nhiều thức ăn nhất.

Mời các bạn download tại: Click here

const fi = 'CONKIEN.INP';
   fo = 'CONKIEN.OUT';
   MAXM = 1000;
   MAXN = 1000;

var g : text;
  N, M : integer;
  a: array [1..MAXM, 1..MAXN] of integer;
  F: array [1..MAXM, 1.. MAXN] of integer;

procedure Nhap;
var i, j : integer;
begin
  assign(g, fi); reset(g);
  readln(g, M, N);
  for i:=1 to M do
  begin
    for j := 1 to N do read(g, a[i,j]);
    //readln(g);
  end;
end;

function Max3(x, y, z : integer) : integer;
var max : integer;
begin
  max := x;
  if max < y then max := y;
  if max < z then max := z;
  exit(max);
end;

function TT1(i: integer): integer;
begin
    if i = 0 then exit(M)
        else exit(i-1);
end;

function TT2(i: integer): integer;
begin
    if i = M then exit(1)
        else exit(i+1);
end;

procedure QHD;
var i, j: integer;
begin
  for i:=1 to M do F[i, 1] := a[i, 1];

  for j:= 2 to N do
    for i:= 1 to M do
      F[i, j] := Max3(F[TT1(i), j-1], F[i,j-1], F[TT2(i), j-1])
            + a[i, j];
end;

procedure TruyVet(i, j : integer);
begin
    if j = 1 then
        write(g, '(', i, ', ' , j, ') ')

    else // i > 1
    begin
        if F[i, j] = F[i-1, j-1] + a[i, j] then
            TruyVet(i-1, j-1)
        else
            if F[i, j] = F[i, j-1] + a[i, j] then
                TruyVet(i, j-1)
            else TruyVet(i+1, j-1);
        write(g, ' -> (', i, ', ', j, ')');
    end;
end;


procedure InKQ;
var max, i, k: integer;
begin
    assign(g, fo); rewrite(g);
    max:= -1;
    for i:= 1 to M do
        if max < F[i, N] then
        begin
            max:= F[i, N];
            k:= i;
        end;
    writeln(g, max);
    TruyVet(k, N);
    close(g);
end;

BEGIN
    Nhap;
    QHD;
    InKQ;

END.

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869