Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Cho một tam giác gồm các số nguyên không âm. Hãy tính tổng lớn nhất các số trên đường đi từ đỉnh tam giác xuống một điểm nào đó ở đáy tam giác nào đó. Tại mỗi ô ta chỉ có đi thẳng xuống, sang ô bên trái hoặc bên phải.

Mời các bạn download tại: Click here

const fi = 'TAMGIAC.INP';
   fo = 'TAMGIAC.OUT';
   MAXM = 1000;
   MAXN = 1000;

var g : text;
  N, M : integer;
  a: array [1..MAXM, 1..MAXN] of integer;
  F: array[1..MAXM, 0.. MAXN] of integer;

procedure Nhap;
var i, j : integer;
begin
  assign(g, fi); reset(g);
  readln(g, N);
  for i:=1 to N do
    for j := 1 to i do read(g, a[i,j]);
end;

procedure Init;
begin
	fillchar(F, sizeof(F), 0);
end;

function Max2(x, y : integer) : integer;
var max : integer;
begin
  if x < y then exit(y) else exit(x);
end;

procedure QHD;
var i, j: integer;
begin
  F[1, 1] := a[1, 1];

  for i:= 2 to N do
    for j:=1 to N do
      F[i, j] := Max2(F[i-1, j-1], F[i-1,j]) + a[i, j];
end;

procedure TruyVet(i, j : integer);
begin
    if i = 1 then
        write(g, '(', i, ', ' , j, ') ')

    else // i > 1
    begin
        if F[i, j] = F[i-1, j-1] + a[i, j] then
            TruyVet(i-1, j-1)
        else  TruyVet(i-1, j);

        write(g, ' -> (', i, ', ', j, ')');
    end;
end;

procedure InKQ;
var max, j, k: integer;
begin
    assign(g, fo); rewrite(g);
    max:= -1;
    for j:= 1 to N do
        if max < F[N, j] then
        begin
            max:= F[N, j];
            k:= j;
        end;
    writeln(g, max);
    TruyVet(N, k);
    close(g);
end;

BEGIN
    Nhap;
    Init;
    QHD;
    InKQ;

END.

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869