Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Cho bảng A gồm MxN ô. Từ ô (i,j) có thể di chuyển sang 3 ô (i+1,j), (i+1,j–1) và (i+1,j+1). Hãy xác định một lộ trình đi từ hàng 1 đến hàng M sao cho tổng các ô đi qua là lớn nhất.

Mời các bạn download tại: Click here

const fi = 'DICHUYEN.INP';
   fo = 'DICHUYEN.OUT';
   MAXM = 1000;
   MAXN = 1000;

var g : text;
  N, M : integer;
  a: array [1..MAXM, 1..MAXN] of integer;
  F: array[1..MAXM, 0.. MAXN+1] of integer;

procedure Nhap;
var i, j : integer;
begin
  assign(g, fi); reset(g);
  readln(g, M, N);
  for i:=1 to M do
  begin
    for j := 1 to N do read(g, a[i,j]);
    //readln(g);
  end;
end;

procedure Init;
begin
    fillchar(F, sizeof(F), 0);
end;

function Max3(x, y, z : integer) : integer;
var max : integer;
begin
  max := x;
  if max < y then max := y;
  if max < z then max := z;
  exit(max);
end;

procedure QHD;
var i, j: integer;
begin
  for j:=1 to N do F[1, j] := a[1, j];

  for i:= 2 to M do
    for j:=1 to N do
      F[i, j] := Max3(F[i-1, j-1], F[i-1,j], F[i-1, j+1]) + a[i, j];
end;

procedure TruyVet(i, j : integer);
begin
    if i = 1 then
        write(g, '(', i, ', ' , j, ') ')

    else // i > 1
    begin
        if F[i, j] = F[i-1, j-1] + a[i, j] then
            TruyVet(i-1, j-1)
        else
            if F[i, j] = F[i-1, j] + a[i, j] then
                TruyVet(i-1, j)
            else TruyVet(i-1, j+1);
        write(g, ' -> (', i, ', ', j, ')');
    end;
end;


procedure InKQ;
var max, j, k: integer;
begin
    assign(g, fo); rewrite(g);
    max:= -1;
    for j:= 1 to N do
        if max < F[M, j] then
        begin
            max:= F[M, j];
            k:= j;
        end;
    writeln(g, max);
    TruyVet(M, k);
    close(g);
end;

BEGIN
    Nhap;
    Init;
    QHD;
    InKQ;

END.

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869