Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Có n phòng học chuyên đề và k nhóm học được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cần xếp k nhóm trên vào n phòng học sao cho nhóm có số hiệu nhỏ được xếp vào phòng có số hiệu nhỏ, nhóm có số hiệu lớn phải được xếp vào phòng có số hiệu lớn. Với mỗi phòng có chứa học sinh, các ghế thừa phải được chuyển ra hết, nếu thiếu ghế thì lấy vào cho đủ ghế. Biết phòng i có a(i) ghế, nhóm j có b(j) học sinh. Hãy chọn 1 phương án bố trí sao cho tổng số lần chuyển ghế ra và vào là ít nhất.

Mời các bạn download tại: Click here

const fi = 'CAULACBO.INP';
   fo = 'CAULACBO.OUT';
   MAXN = 1000;
   MAXK = 1000;
   oo = MAXINT;
var n, k: integer;
  v: array [1..MAXK, 1..MAXN] of integer;
  L: array [1..MAXK, 1..MAXN] of integer;
  a: array [1..MAXN] of integer;
  b: array [1..MAXK] of integer;
  f: text;

procedure Nhap;
var i, j: integer;
begin
    assign(f, fi); reset(f);
    readln(f, n, k); //n phong hoc va k nhom hoc sinh
    for i:= 1 to n do read(f, a[i]); //doc so ghe tung phong
    for i:= 1 to k do read(f, b[i]); //doc so hoc sinh tung nhom

    // Goi L[i, j] la so cach chuyen ghe it nhat khi xep cac nhom 1..i vao
    // cac phong hoc 1..j thoa man yeu cau de bai
    for i:=1 to k do
      for j:=1 to n do v[i,j]:= abs(b[i] - a[j]);
    // v[i,j] la do lech giua nhom hoc sinh j va so ghe phong i
    close(f);
end;

function sum(i: integer): integer;
var s, t: integer;
begin
    s:= 0;
    for t:= 1 to i do
        s:= s + v[t, t];
    exit(s);
end;

function min(a, b: integer): integer;
begin
    if a < b then exit(a)
        else exit(b);
end;

procedure QHD;
var i, j, t: integer;
begin
    // L[i, j] la so lan chuyen ghe it nhat khi xep
    // nhom hoc sinh 1..i vao cac phong 1..j

    // Bai toan con co ban:

    L[1, 1]:= sum(1);

    for j:= 2 to n do
    begin
        L[1, j]:= +oo;
        for t:= 1 to j do
        if L[1, j] > abs(b[1] - a[t]) then
            L[1, j]:= abs(b[1] - a[t]);
    end;

    for i:= 2 to k do
        for j:= 1 to n do
          if i = j then L[i, j]:= sum(i)
          else
          begin
            if i > j then L[i, j]:= +oo
              else // i < j
                L[i, j]:= min(L[i-1, j-1] + v[i, j],
                       L[i, j-1]);
          end;
end;

procedure TruyVet(i, j: integer);
var t: integer;
begin
    if i = 1 then
    begin
        if j = 1 then
        begin
            writeln(f, 'Chon nhom hoc sinh 1 xep vao phong 1');
            exit;
        end;
        // j > 1
        for t:= 1 to j do
            if L[i, j] = abs(b[i] - a[t]) then
            begin
               writeln(f, 'Chon nhom hoc sinh 1 xep vao phong ', t);
               exit;
            end;

    end;

    if j = 1 then exit;

    if L[i, j] = L[i-1, j-1] + v[i, j] then
    begin
        TruyVet(i-1, j-1);
        writeln(f, 'Chon nhom hoc sinh ', i, ' xep vao phong ', j);
    end
        else TruyVet(i, j-1);
end;

procedure InKQ;
begin
    assign(f, fo); rewrite(f);
    writeln(f, L[k, n]);
    if L[k, n] = +oo then writeln(f, 'Khong co cach xep hop ly')
        else TruyVet(k, n);
    close(f);
end;

BEGIN
    Nhap;
    QHD;
    InKQ;
END.

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869