Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Hãy đặt n quân hậu vào bàn cờ vua nxn ô sao cho không quân hậu nào ăn quân hậu nào

Mời các bạn download tại (Code trên ngôn ngữ Java): Click here

import java.util.Scanner;

public class baitoantongquat {
	private int n;
	private boolean cot[];
	private boolean cc[];
	private boolean cp[];
	private int a[];
	private int dem;
	
	public void Nhap() {
		System.out.print("Nhap N = "); 
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		n = scan.nextInt();
		scan.close();
	}
	
	public void Init() {
		cot = new boolean[n+1];
		cc = new boolean[2*n-1];
		cp = new boolean[2*n-1];
		a = new int[n+1];
		
		int i;
		for (i=0; i<n+1; i++) cot[i] = true;
		for (i=0; i<2*n-1; i++) {
			cc[i] = true;
			cp[i] = true;
		}
		dem = 0;
	}
	
	public void InKQ() {
		int i, j;
		dem++;
		System.out.println("Nghiem thu " + dem + ": ");
		for (i=1; i<=n; i++) {
			for (j=1; j<a[i]; j++) System.out.print("# ");
			System.out.print("O ");
			for (j=a[i]+1; j<=n; j++) System.out.print("# ");
			System.out.println();
		}
		System.out.println();
	}
	
	public void Try2(int i) { // Tim vi tri dat quan hau vao hang i
		int j;
		for (j=1; j<=n; j++)
			if ((cot[j] == true) && (cc[i-j+7] == true) && (cp[i+j-2] == true)) {
				a[i] = j;
				cot[j] = false;
				cc[i-j+7] = false;
				cp[i+j-2] = false;
				
				if (i==n) InKQ();
				else Try2(i+1);
				
				cot[j] = true;
				cc[i-j+7] = true;
				cp[i+j-2] = true;
			}
	}
	
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		baitoantongquat t = new baitoantongquat();
		t.Nhap();
		t.Init();
		t.Try2(1);
	}

}

Copyright © 2011 Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869