Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Nhân một ma trận kích thước m×n với một ma trận n×p, số phép nhân phải thực hiện là m.n.p. Mặt khác phép nhân các ma trận có tính kết hợp, tức là:

(A.B).C = A.(B.C)

Do đó khi tính tích nhiều ma trận, ta có thể thực hiện theo các trình tự khác nhau, mỗi trình tự tính sẽ quyết định số phép nhân cần thực hiện.

Đề bài: Cho N ma trận A1,A2…An, ma trận Ai có kích thước là di–1×di. Hãy xác định trình tự nhân ma trận A1.A2…An sao cho số phép nhân cần thực hiện là ít nhất.

Mời các bạn download tại: Click here

Phân tích thiết kế thuật toán tại: Click here (phần 2)

const fi = 'NHANMATRAN.INP';
   fo = 'NHANMATRAN.OUT';
   MAXN = 100;
   oo = MAXINT;

var f:text;
   n: integer;
   d: array[0..MAXN] of integer;
   L, H: array[1..MAXN, 1..MAXN] of integer;

procedure Nhap;
var i:integer;
begin
  assign(f, fi); reset(f);
  readln(f, n);
  for i:= 0 to n do read(f, d[i]);
  close(f);
end;

function min(a, b:integer):integer;
begin
  if a<b then exit(a) else exit(b);
end;

procedure QHD;
var i, j, m, k, tong: integer;
begin
  for i:=1 to n do L[i, i] := 0;
  for i:=1 to n-1 do
  begin
    L[i, i+1] := d[i-1] * d[i] *d[i+1];
    // (Ai x Ai+1)
  end;

  for m:=2 to n-1 do
    for i:=1 to n-m do
    begin
      j := i+m;
      L[i, j] := +oo;
      for k:= i to j-1 do
      begin
         tong:= L[i, k] + L[k+1,j] + d[i-1]*d[k]*d[j];
         if L[i, j] > tong then
         begin
            L[i, j]:= tong;
            H[i, j] := k;
         end;
      end;
    end;
end;

function TruyVet(i, j:integer): string;
var k:integer;
  temp, temp2, s1, s2: string;
begin
    if i = j then
    begin
        str(i, temp);
        exit('A' + temp);
    end
    else if j = i + 1 then
    begin
        str(i, temp);
        str(j, temp2);
        exit('(A' + temp + 'x' + 'A' + temp2 + ')');
    end
    else
    begin
        k:= H[i, j];
        s1:= TruyVet(i, k);
        s2:= TruyVet(k+1, j);
        exit('(' + s1 + 'x' + s2 + ')');
    end;
end;


BEGIN
    Nhap;
    QHD;
    assign(f, fo); rewrite(f);
    writeln(f, L[1, n]);
    writeln(f, TruyVet(1, n));
    close(f);
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869