Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đề bài: Cho dãy a1,a2,..an. Hãy tìm một dãy con dài nhất có tổng chia hết cho k.

Mời các bạn download tại: Click here

const fi = 'CHIAHETK.INP';
   fo = 'CHIAHETK.OUT';
   MAXN = 10000;
   MAXW = 1000;
   oo = MAXINT div 2;
var f: text;
  n: integer;
  k: integer;
  a: array[1..MAXN] of integer;
  L: array[0..MAXN, 0..MAXW] of integer;

  procedure Nhap;
  var i: integer;
  begin
    assign(f, fi); reset(f);
    readln(f, n, k);
    for i:= 1 to n do
        read(f, a[i]);
    close(f);
  end;

  function max(a, b: integer): integer;
  begin
    if a > b then exit(a)
        else exit(b);
  end;


  function dongduduong(s: integer): integer;
  begin
    s:= s mod k; // -(k-1)..0..k-1
    if s >= 0 then exit(s)
        else exit(s + k);
  end;

  procedure QHD;
  var i, j: integer;
  begin
    // Goi L[i, v] la do dai cua day con dai nhat co tong chia k du v
    for j:= 0 to k-1 do
        if j = dongduduong(a[1]) then L[1, j]:= 1
            else L[1, j]:= -oo;

    for i:= 2 to n do
        for j:= 0 to k-1 do
            L[i, j]:= max(1 + L[i-1, dongduduong(j-a[i])],
                   L[i-1, j]);
  end;

  procedure TruyVet(i, j: integer);
  begin
    if i = 0 then exit;
    if L[i, j] = 1 + L[i-1, dongduduong(j-a[i])] then // Chon do vat thu i
    begin
        TruyVet(i-1, dongduduong(j-a[i]));
        write(f, a[i], ' ');
    end
        else // Khong chon do vat thu i
            TruyVet(i-1, j);
  end;

  procedure InKQ;
  var i, j:integer;
  begin
    assign(f, fo); rewrite(f);
    writeln(f, L[n, 0]);
    TruyVet(n, 0);
    close(f);
  end;

BEGIN
    Nhap;
    QHD;
    InKQ;
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869