Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define BUG(x) {cerr << #x << " = " << x <<endl;}
#define PR(x,a,b) {cerr << #x << " = "; for(int i = a; i <= b; i++) cerr << x[i] << ' '; cerr << endl;}
#define NMAX 10007
int n;
int a[NMAX];
void read() {
  cin >> n;
  for (int i = 1; i<=n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
}
#define oo 1000000007
void init() {
  // coding continue
  a[0] = -oo;
}
int bs (int L, int R, int x) {
  int mid = (L+R)/2;

  if (a[mid] <= x && x <= a[mid+1])
    return mid;
  else /// x <= a[mid] hoặc x >= a[mid+1]
    if (x <= a[mid]) /// a[L] <= ... <= x <= a[mid] <= ... <= a[R]
      return bs(L, mid, x);
      else /// x >= a[mid+1]
         /// a[L] <= ... <= a[mid+1] <= x <= ... <= a[R]
         return bs(mid+1, R, x);
}
void insertion() {
  int k;
  /// a[1] <= a[2] <= ... <= a[k] <= a[i] <= a[k+1] ... <= a[i-1]     a[i]
  int x;
  for (int i=2; i <= n; i++) {
    k = bs(0, i-1, a[i]);
    x = a[i];
    for (int j = i-1; j >= k+1; j--)
      a[j+1] = a[j];
    a[k+1] = x;
  }
}
void solve() {
  insertion();

  for (int i = 1; i<=n; i++) {
    cout << a[i] << ' ';
  }
  cout << endl;
}

void write() {
  // coding continue
}
int main() {
  //freopen("*.INP","r",stdin);
  //freopen("*.OUT","w",stdout);
  read();
  init();
  solve();
  write();
  return 0;
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869