Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn Download code tại: Click here

1. File Input:Click here

- Dòng đầu tiên gồm 3 số n, s, t tương ứng là số đỉnh, đỉnh bắt đầu và đỉnh kết thúc để tìm đường đi qua ít đỉnh trung gian nhất từ s tới t.

- n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n số là ma trận trọng số của đồ thị, trong đó quy ước g[i, j] = 0 nếu không có đường đi trực tiếp từ i tới j.

2. File Output

- Ghi ra đường đi qua ít đỉnh trung gian nhất từ s tới t. (Ghi ra -1 nếu không tồn tại đường đi từ s tới t)

const fi = 'CHIEURONG.INP';
   fo = 'CHIEURONG.OUT';
   MAXN = 10000;

var n, s, t: integer;
  g: array [1..MAXN, 1..MAXN] of integer;
  cx: array [1..MAXN] of boolean;
  Truoc: array [1..MAXN] of integer;
  Q: array [1..MAXN] of integer;
  Qf, Ql: integer;
  f: text;

procedure Nhap;
var i, j: integer;
begin
    assign(f, fi); reset(f);
    readln(f, n, s, t);
    for i:= 1 to n do
    begin
        for j:= 1 to n do
            read(f, g[i, j]);
        readln(f);
    end;
    close(f);
end;

procedure Init;
begin
    fillchar(cx, sizeof(cx), true);
    Qf:= 1;
    Ql:= 0;
end;

procedure Push(i: integer);
begin
    inc(Ql);
    Q[Ql]:= i;
end;

function Pop: integer;
begin
    Pop:= Q[Qf];
    inc(Qf);

end;

function Empty: boolean;
begin
    exit(Qf > Ql);
end;

procedure BFS;
var u, v: integer;
begin
    Push(s);
    cx[s]:= false;
    Truoc[s]:= -1;
    repeat
        u:= Pop;
        for v:= 1 to n do
            if cx[v] then
                if g[u, v] = 1 then
                begin
                    Push(v);
                    cx[v]:= false;
                    Truoc[v]:= u;
                    if v = t then exit;
                end;
    until Empty;
end;

procedure Duyet(i: integer);
begin
    if Truoc[i] = -1 then write(f, i)
        else begin
            Duyet(Truoc[i]);
            write(f, ' -> ', i);
           end;
end;

procedure InKQ;
begin
    if cx[t] = true then writeln(f, -1)
        else Duyet(t);
    writeln(f);
end;


BEGIN
    Nhap;
    Init;
    BFS;
    assign(f, fo); rewrite(f);
    InKQ;
    close(f);
END.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869