Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include <iostream>

using namespace std;

const int MAXN = 10000;
int n;
int a[MAXN];

void nhap(){
	cout << "nhap so luong phan tu: ";cin >> n;
	for (int i=1; i<=n;i++) cin >> a[i];
}

void bubblesort(){
	for (int i=1; i<=n-1; i++){
		for (int j=n;j>=i+1;j--)
			if (a[j]<a[j-1]){
				int swap = a[j];
				a[j] = a[j-1];
				a[j-1] = swap;
			}
	}
}

void inketqua(){
	for (int i=1; i<=n; i++)
		cout << a[i] << " ";
}

int main (){
	nhap();
	bubblesort();
	inketqua();
	return 0;
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869